Reglugerð um skráningarkerfi græðara

Reglugerð nr. 877 um frjálst skráningarkerfi fyrir græðara

1. gr.
Tilgangur.
Skráningarkerfi fyrir græðara er ætlað að stuðla að öryggi þeirra sem leita eftir eða nýta sér heilsutengda þjónustu græðara og tryggja gæði þjónustunnar eftir því sem kostur er. Auk þess á skráningarkerfið að stuðla að ábyrgri þjónustu og viðskipaháttum græðara.

2. gr.
Frjáls skráning.
Bandalag íslenskra græðara kemur á fót og rekur skráningarkerfi þar sem græðarar eiga þess kost að óska eftir skráningu. Til þess að geta látið skrá sig verður viðkomandi græðari að vera félagi í fagfélagi sem hefur hlotið aðild að skráningarkerfinu samkvæmt 3. gr. og að uppfylltum skilyrðum 5. gr.
Óski græðari sem ekki á aðild að fagfélagi eftir skráningu er skráning hans heimil að því tilskyldu að hann uppfylli skilyrði til inngöngu í það fagfélag sem hann ætti að tilheyra, hafi undirgengist samþykktir sem mælt er fyrir um í 1. – 7. tl. 3. gr. og uppfylli jafnframt skilyrði 5. gr. Sé fagfélag ekki starfandi í hans grein skal græðari lúta kröfum þess fagfélags sem hefur menntunarkröfur sem líkastar menntun viðkomandi græðara.
Bandalag íslenskra græðara skal jafnan sjá til þess að almenningur hafi greiðan aðgang að réttum upplýsingum um hvaða græðarar eru skráðir í skráningarkerfi græðara á hverjum tíma og hverjar séu starfsgreinar þeirra.

3. gr.
Skilyrði fyrir aðild fagfélags að skráningarkerfinu.
Að fenginni umsókn og umsögnum landlæknis og Bandalags íslenskra græðara getur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra heimilað að fagfélög fái aðild að frjálsa skráningar­kerfinu skv. 2. gr. svo fremi að félagið hafi staðfest:
1. samþykktir þar sem gerðar eru menntunarlegar og faglegar kröfur til þess einstaklings sem óskar eftir því að gerast félagi,
2. samþykktir sem mæla fyrir um siðareglur sem félagar eru skuldbundnir til að hlíta í starfi sínu,
3. samþykktir þar sem félagar skuldbinda sig til þess að reka ábyrga starfsemi,
4. samþykktir þar sem félagar skuldbinda sig til þess að gefa skjólstæðingum allar nauðsynlegar upplýsingar er varða starfsemi þeirra,
5. samþykktir þar sem félagar skuldbinda sig til þess að gæta trúnaðar um allar upplýsingar er varða skjólstæðinginn og heilsu hans,
6. fagfélög hafi í samþykktum sínum ákvæði um skráningu upplýsinga um heilsutengda þjónustu sem veitt er einstaklingum,
7. samþykktir þar sem kæruréttur skjólstæðinga gagnvart faglegu starfi félagsmanna er tryggður; fjallað skal um slíkar kærur í siðanefnd fagfélagsins eða sérstakri kærunefnd sem sett er á stofn,
8. samþykktir sem gera kleift að víkja félagsmönnum úr félaginu í samræmi við frekari starfsreglur sem settar eru þar um,
9. að fagfélagið sé skráð með kennitölu.
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið tilkynnir Bandalagi íslenskra græðara og landlækni um fagfélög sem fengið hafa aðild að skráningarkerfinu í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

4. gr.
Skyldur fagfélaga sem fengið hafa aðild að skráningarkerfinu.
Fagfélagi sem hlotið hefur aðild að skráningarkerfinu í samræmi við 3. gr. ber skylda til að senda þegar í stað tilkynningu til Bandalags íslenskra græðara ef skráður félagsmaður uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir því að vera á skrá.

5. gr.
Skilyrði fyrir skráningu græðara.
Bandalag íslenskra græðara skráir græðara sem veitir heilsutengda þjónustu ef:
1. Viðkomandi græðari hefur lokið námi sem svarar að lágmarki til 6 eininga í líffæra- og lífeðlisfræði, 5 eininga í sjúkdómafræði og 2 eininga í siðfræði og löggjöf heilbrigðis­stétta. Hér er átt við einingar á framhaldsskólastigi. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa lokið starfsnámi undir handleiðslu viðurkennds leiðbeinanda í samræmi við kröfur þess fagfélags sem grein hans tilheyrir.
2. a) Skjalfest er að græðarinn er fullgildur félagi í fagfélagi sem hlotið hefur staðfestingu skv. 3. gr. og félagið mælir með skráningu hans.
Eða
b) að fyrir liggur skjalfest staðfesting á því að hann hafi undirgengist þær samþykktir sem mælt er fyrir um í 1. – 7. tl. 3. gr. Landlæknisembættið og Bandalag íslenskra græðara mæli með skráningu hans og viðkomandi hefur undirritað yfirlýsingu þess efni að hann mun sæta eftirliti Bandalags íslenskra græðara.
3. Viðkomandi græðari hefur lagt fram staðfestingu á því að hann hafi gilda starfsábyrgðar­tryggingu samkvæmt reglugerð um starfsábyrgðartryggingu græðara nr. 876/2006, vegna þeirrar fjárhagsábyrgðar sem kann að skapast gagnvart skjólstæðingum vegna starfa hans sem græðari.
4. Græðarinn hefur gefið upp kennitölu sína, nafn, lögheimili og starfsstöð eða starfsstöðvar eftir atvikum.
5. Græðarinn hefur gefið upp starfsgrein sem hann óskar eftir að fá skráða, eða starfsgreinar eftir atvikum.

Unnt er að kæra til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins ef græðara er synjað um skráningu.

6. gr.
Skyldur skráðra græðara.
Skráðum græðara er skylt:
1. að senda árlega staðfestingu til Bandalags íslenskra græðara um að hann hafi gilda ábyrgðartryggingu skv. 3. tl. 5. gr.
2. að senda Bandalagi íslenskra græðara þegar í stað tilkynningu ef skilyrði skráningar, eins og þau koma fram í 5. gr. eru ekki lengur fyrir hendi eða ef viðkomandi óskar ekki eftir því að vera áfram á skrá.

7. gr.
Skráningargjald.
Við skráningu skal græðari greiða Bandalagi íslenskra græðara sérstakt skráningargjald til að standa undir kostnaði af rekstri skráningarkerfisins. Bandalagið ákveður fjárhæð skrán­ingargjalds og skal hún staðfest af ráðherra.

8. gr.
Afturköllun skráningar.
Ef græðari uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir skráningu samkvæmt reglugerð þessari skal Bandalag íslenskra græðara taka hann af skrá. Afskráning er kæranleg til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.
Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, að fengnum tilmælum landlæknis eða Bandalags íslenskra græðara, ákveðið að græðari skuli tekinn af skrá, enda þótt skilyrðum fyrir skráningu sé fullnægt. Þetta getur átt við ef græðari brýtur gegn lögum um græðara eða aðhefst eitthvað annað í starfi sem er andstætt góðum starfsháttum.
Gefa skal hinum skráða kost á að tjá sig um afskráningu sbr. 1. og 2. mgr. áður en hún er ákveðin.
Græðari sem tekinn hefur verið af skrá skv. 1. mgr. getur fengið sig skráðan aftur sýni hann fram á að hann uppfylli að nýju skilyrði fyrir skráningu. Greiðir hann þá skráningargjald að nýju, skv. 7. gr.
Græðari sem tekinn hefur verið af skrá skv. 2. mgr. getur fengið sig skráðan aftur að fenginni umsögn landlæknis og Bandalags íslenskra græðara, sýni hann fram á að ástæður afskráningar eigi ekki lengur við.

9. gr.
Upplýsingar skráningarkerfisins og upplýsingagjöf.
Skráningarkerfi fyrir græðara skal innihalda upplýsingar um:
1. nafn, heimilisfang og kennitölu græðara sem skráður er, sbr. 5. gr.,
2. dagsetningu sem segir til um hvenær græðari lauk námi og var fyrst skráður í skráningarkerfið,
3. skráningarnúmer og nöfn viðurkenndra fagfélaga sem hafa skráða félagsmenn í skráningarkerfinu, sbr. 3. gr.,
4. starfsgrein eða starfsgreinar hins skráða og starfsstöð eða starfsstöðvar eftir atvikum.

Allir hafa rétt til þess að kynna sér hverjir eru skráðir græðarar og skal almenningur hafa aðgang að þeim upplýsingum sem taldar eru í 1. – 4. tölulið að frátöldum upplýsingum um heimilisfang og kennitölu viðkomandi græðara.

10. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.
Bandalagi íslenskra græðara er heimilt að skrá græðara í skráningarkerfið sem uppfyllir ákvæði reglugerðar þessarar að undanskildum þeim menntunarkröfum sem kveðið er á um í 1. tl. 5. gr. Skilyrði fyrir þessari heimild er að umsækjandi hafi lokið námi í þeirri starfsgrein sem hann óskar eftir að fá skráða tveimur árum fyrir gildistöku þessarar reglugerðar. Heimild Bandalags íslenskra græðara samkvæmt ákvæði þessarar greinar fellur úr gildi einu ári eftir gildistöku þessarar reglugerðar.

11. gr.
Gildistaka.
Reglugerð þessi sem sett er með stoð í 3. mgr. 3. gr. laga nr. 34/2005 um græðara, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 9. október 2006.                                   Siv Friðleifsdóttir.
Sólveig Guðmundsdóttir.

__________

B-deild – Útgáfud.: 23. október 2006